Menu

Štátne dotácie

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy (zoznam systémových porúch):

Na odstránenie systémovej poruchy podľa možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do výšky 70% oprávnených nákladov. (Oprávnené náklady – náklady na uskutočnenie stavby vrátane dane, ktoré sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác podpísanou s dodávateľom + náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie).
Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie na jednotlivé systémové poruchy.

Podmienky na odstránenie systémových porúch bytových domov

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa možno poskytnúť žiadateľovi, ak

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť jedenkrát počas životnosti bytového domu.

Postup podávania žiadosti o dotáciu

Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú predkladá žiadateľ ministerstvu prostredníctvom krajského stavebného úradu, príslušného podľa miesta stavby.
Úrad overí úplnosť náležitosti žiadosti, ktorými sú najmä:

Žiadosť sa úradu predkladá od 15. januára do 28. februára príslušného roka.

Žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácie, úrad zoradí podľa výberových kritérií stanovených ministerstvom. Výberové kritériá uverejní v plnom znení ministerstvo do 15. januára príslušného roka na svojom webovom sídle.

V lehote do 31. marca príslušného roka zašle úrad ministerstvu žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácii do výšky limitu stanoveného ministerstvom pri dodržaní poradia stanoveného podľa kritérií stanovených ministerstvom (výberové kritériá uverejní v plnom znení ministerstvo do 15. januára príslušného roka na svojom webovom sídle).

Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom.