Menu

Štátne dotácie

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy (zoznam systémových porúch):

  1. vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu
  2. predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu
  3. predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu
  4. balkónov a lodžií bytového domu
  5. atiky bytového domu
  6. predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu

Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa

Podmienky na odstránenie systémových porúch bytových domov

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy podľa možno poskytnúť žiadateľovi, ak

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť jedenkrát počas životnosti bytového domu.

Postup podávania žiadosti o dotáciu

Všetky požadované doklady musia byť predložené spolu so žiadosťou v origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Žiadosti sa podávajú v termíne od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roku.

Je vhodné a účelné v primeranej dobe ešte pred podaním žiadosti zámer odstránenia systémovej poruchy konzultovať s pracovníkmi príslušného OÚ, ktorí poskytnú žiadateľovi všetky potrebné informácie. Súčasne je vhodné podávať žiadosť na začiatku uvedeného obdobia, aby mal žiadateľ v prípade potreby čas doplniť prípadne chýbajúci doklad alebo opraviť chybný údaj v žiadosti.

Prípadnú opravu chybného údaju v žiadosti môže uskutočniť len žiadateľ a takúto opravu musí vyznačiť dátumom opravy a menom, kto opravu vykonal! Za dátum podania žiadosti sa považuje deň, kedy bola žiadosť podaná kompletne a správne.

Dôležité je aj dôsledné stanovenie oprávnených nákladov na odstránenie systémovej poruchy. V niektorých prípadoch do oprávnených nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré nesúvisia s odstránením systémovej poruchy. V tomto prípade sa zmení základňa pre výpočet dotácie a môže dôjsť k zníženiu požadovanej dotácie v nadväznosti na zníženie oprávnených nákladov odpočítaním nákladov, ktoré nesúvisia s odstránením systémovej poruchy.

Príslušný OÚ vyznačí na žiadosti overenie splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie a tie žiadosti, ktoré splnili podmienky pre poskytnutie dotácie zoradí do poradia podľa počtu pridelených bodov. Následne zašle v lehote do 31. marca príslušného roka ministerstvu žiadosti, ktoré na základe posúdenia úradu splnili podmienky pre poskytnutie dotácie. Žiadosti, ktoré nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie, vráti úrad žiadateľovi v lehote do 30. apríla príslušného roka.

Ministerstvo doručené žiadosti posúdi a tým žiadateľom, ktorých žiadosti splnili všetky zákonné podmienky poskytne dotácie, a to do výšky sumy vyčlenenej v štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na účely podľa § 3 zákona o dotáciách. Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom.