Menu

Často kladené otázky

Ako vybrať vhodného dodávateľa? zobraziť odpoveď

Výber správneho dodávateľa ovplyvní priebeh obnovy i celkovú kvalitu výsledného diela. V tomto procese by preto nemala byť hlavným kritériom nízka cena. Zaujímajte sa o históriu realizačnej spoločnosti, jej referencie, licencie, certifikáty či o to, koľkým domom napríklad pomohla získať štátne dotácie či zvýhodnené financovanie na obnovu prostredníctvom ŠFRB.

Ako postupovať pri podávaní žiadosti na ŠFRB? zobraziť odpoveď
 1. Prvým bodom je zvolanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorej výsledkom by mala byť zápisnica s nasledujúcimi údajmi:
  • uvedenie účelu, na ktorý sa bude požadovať podpora, s označením obnovovaných spoločných častí domu a spoločných zariadení
  • spôsob financovania
  • spôsob zabezpečenia záväzku (označením účtu zriadeného v banke, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv – ten bude predmetom záložného práva u žiadateľa)
  • osoba oprávnená na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory
 2. Uzatvorte zmluvu s projektantom a vypracujte projektovú dokumentáciu (niektoré realizačné firmy vám projektanta dokážu poskytnúť v rámci svojich služieb), v prípade zatepľovania aj tepelnotechnický posudok a v prípade existencie systémových porúch aj odborný posudok s evidenčným listom systémovej poruchy
 3. Na stavebnom úrade vybavte stavebné povolenie
 4. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom stavby, zhotoviteľom stavby i so stavebným dozorom
 5. Vybavte si potvrdenie banky o vlastných zdrojoch (25 % z obstarávacej ceny), resp. predložte faktúry o nákupe stavebného materiálu alebo zrealizovaných prácach, alebo vybavte úver zo stavebnej sporiteľne na 25 % z obstarávacej ceny
 6. Vybavte zabezpečenie úveru a doklady o plnení odvodových povinností zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu a súdu
 7. Skompletizujte jednotlivé prílohy k žiadosti, čiže stavebné povolenie, list vlastníctva, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, doklad o obstarávacej cene, projektovú dokumentáciu, odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy s evidenčným listom, projektové energetické posúdenie budovy pred uskutočnením obnovy a navrhovanej obnovy, doklad o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti, doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa, správu z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom, doklad o preukázaní zhody stavebného výrobku – výťah, doklad o preukázaní zhody tepelnoizolačného systému, doklad o zabezpečení dohľadu nad realizáciou stavby odborným technickým dozorom, doklad o veku stavby, doklad o tvorbe Fondu prevádzky, údržby a opráv ku dňu podania žiadosti
 8. Dajte vybrané dokumenty overiť notárom, resp. matrikou
 9. Vypíšte a úradne overte tlačivo k žiadosti o podporu zo ŠFRB
 10. Predložte žiadosť spolu s požadovanými prílohami na príslušný mestský úrad v sídle okresu podľa miesta stavby, a to v termíne od 15. januára do 31. októbra 2024
Ako postupovať pri podávaní žiadosti o dotáciu? zobraziť odpoveď

Najskôr treba vypracovať písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú ako žiadateľ predložíte ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského stavebného úradu, pod ktorý spadá lokalita vašej stavby. Úrad overí úplnosť žiadosti, resp. nasledujúce náležitosti, ktoré v nej nesmú chýbať:

 • identifikačné údaje žiadateľa
 • údaje o stavbe
 • výpočet požadovanej výšky dotácie
 • preukázanie finančného krytia na realizáciu účelu
 • dokladovanie splnenia podmienok

Žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácie, úrad zoradí podľa výberových kritérií stanovených ministerstvom. Výberové kritériá uverejňuje v plnom znení ministerstvo do 15. januára príslušného roka na svojom webovom sídle. V lehote do 31. marca príslušného roka zašle úrad ministerstvu žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácii do výšky limitu stanoveného ministerstvom pri dodržaní poradia stanoveného podľa kritérií stanovených ministerstvom (výberové kritériá uverejní v plnom znení ministerstvo do 15. januára príslušného roka na svojom webovom sídle). Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom. Žiadosti môžete úradu predkladať od 15. januára do 28. februára príslušného roka.

Aký typ zateplenia použiť? zobraziť odpoveď

Pri výbere zatepľovacieho systému treba zohľadniť, či ide o novostavbu alebo starší dom, resp. rekonštrukciu alebo prístavbu. Najpoužívanejšími materiálmi, vhodnými na zateplenie, sú polystyrény EPS, XPS, fasádne minerálne vlny – nobasil a fúkané tepelné izolácie. Na kvalitné a funkčné zateplenie domu sa oplatí využiť komplexnú poradenskú službu s výpočtami hrúbky zateplenia a porovnaním cien podľa druhov materiálov a výkonom samotných prác.

Najobľúbenejším tepelnoizolačným materiálom je polystyrén, ktorý je ľahký a veľmi dobre sa s ním manipuluje. Existuje penový, šedý či extrudovaný polystyrén, ale aj penový polyuretán a penové sklo. Jednotlivé materiály majú odlišné vlastnosti, najmä nasiakavosť vlhkosti, mechanické vlastnosti z hľadiska namáhania, pevnosť, odolnosť tlaku, tepelnú odolnosť a tvrdosť. Hlavnými kritériami výberu by mali byť vek domu, materiál múrov, vlhkosť múrov, pôsobenie slnečného tepla a prostredie prípadne lokalita.

Fasádne minerálne vlny (nobasil), sklená vata a minerálna vlna predstavujú moderné izolačné materiály vhodné na zatepľovanie fasád, striech a obvodov okien, ako aj všade tam, kde je potrebný nehorľavý materiál. Minerálne vlny však nie sú veľmi vhodné na zatepľovanie vlhkých múrov, pretože majú vysokú nasiakavosť a veľkú paropriepustnosť, vďaka ktorej môže na druhej strane fasáda domu voľne dýchať. Tento izolant je zároveň málo rozťažný, takže fasáda domu len tak ľahko nepopraská.

Materiálom s dobrými izolačnými vlastnosťami sú aj fúkané tepelné izolácie, ktoré – ako ich názov napovedá – sa stlačeným vzduchom fúkajú na izolované miesta. Dokážu zväčšiť svoj objem, čím zabezpečujú preniknutie i do ťažko prístupných miest a škár (pri izolácii striech a podkroví). Tepelnoizolačná vrstva tak súvisle vyplní izolovaný priestor a vytvorí jednoliatu tepelnú ochranu strešných krovov, závesných konštrukcií, elektrických a iných rozvodov. K výhodám fúkanej izolácie však takisto patrí aj minimálna časová náročnosť zateplenia (práce trvajú len niekoľko hodín), nevzniká žiaden odpad, nie sú potrebné lešenárske konštrukcie a môžu byť vykonané i pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď, sneh).

Na zateplenie stien domov sa môžu použiť i drevovláknité dosky vyrobené z vlákien mäkkého dreva a vysoko kvalitných zložiek odpudzujúcich vodu, toto zateplenie sa však používa výlučne na plochách, ktoré sú odvetrané.

Ako dlho nebude možné chodiť výťahom? zobraziť odpoveď

Ak ide o panelový dom s dvoma výťahmi v jednom vchode, obyvatelia domu obmedzenia natoľko nepocítia, pretože demontáž starého a montáž nového výťahu prebieha za plnej prevádzky druhého výťahu. Ak má vchod len jeden výťah, musia vlastníci bytov počítať s tým, že ho nebude možné používať približne 5 týždňov. Počas tohto obdobia prebehne demontáž pôvodného zariadenia, urobí nové opláštenie, sústava i kabínka. Samozrejme, všetko závisí aj od počtu staníc či toho, kde sa nachádza strojovňa výťahu (strecha alebo pivnica).

Koľko bude trvať odstávka vody a plynu? zobraziť odpoveď

Snažíme sa trvanie odstávky a výmenu zvislých (stúpacích) rozvodov eliminovať čo najviac a skoordinovať práce do 48 hodín. V prvom rade sa staráme o to, aby sa v rámci zdravotechniky čo najskôr sfunkčnila kanalizácia. Výmenu pôvodného kanalizačného potrubia za nové je možné uskutočniť v priebehu jedného pracovného dňa. Nasleduje napojenie teplej a studenej vody.

Ako dlho nebude možné používať balkóny? zobraziť odpoveď

Z hľadiska bezpečnosti je dôležité balkóny a lodžie počas obnovy nepoužívať, najmä v prípade, že sa osádzajú nové konštrukčné prvky, ako sú zábradlia, bočné steny či sklené výplne. Obmedzenie prístupu na balkóny, resp. lodžie závisí od formy revitalizácie týchto prvkov, ktorú bytový dom zvolí, najviac však trvá dva dni. Ak sa stavajú nové lodžie, môžu sa odrezať dosky pôvodných balkónov, pričom sa vystavajú nové plne funkčné lodžie. Pri repasovaní balkónov zasa treba počítať s mokrými procesmi a osádzaním nových keramických prvkov.

Môžu sa okná vymeniť aj dodatočne? zobraziť odpoveď

Samozrejme, možné to je, treba však počítať s tým, že je to náročnejšie a zároveň aj riskantnejší spôsob riešenia systémovej poruchy. V každom prípade vždy odporúčame realizovať výmenu okien buď pred samotným zateplením alebo v priebehu komplexnej obnovy bytového domu. V opačnom prípade to znamená robiť dodatočné zásahy do tepelnej izolácie a riskovať tak narušenie celého zatepľovacieho systému, zníženie funkčnosti obvodového plášťa domu a v konečnom dôsledku aj účinnosti celej obnovy. Ak máte zle osadené okná, nepomôže vám ani ten najkvalitnejší produkt na trhu.

Je pravda, že domy po zateplení začnú plesnivieť? zobraziť odpoveď

Ak dom po vykonaní zateplenia začne vykazovať problémy, znamená to, že zateplenie nebolo realizované správne. Pri nekvalitnom vyhotovení, nesprávnom ošetrení podkladu, nedodržaní množstva materiálov či stavebného postupu pri montáži sa naozaj môžu v bytoch objaviť plesne. Preto dbajte nielen na výber zodpovednej a spoľahlivej realizačnej firmy, ale aj kvalitného stavebného dozoru.