Menu

Štátny fond rozvoja bývania

Prehľad podpôr ŠFRB na rok 2019

(žiadateľ SVB, správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov)

Druh podpory Dĺžka úveru Výška úveru v % z OC Úrok Max. výška úveru
Zateplenie bytového domu
(bytový dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením)
20 rokov 75 1 85 €/m2 ZP
Zateplenie bytového domu
(bytový dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením).
Ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu.
20 rokov 100 0.5 100 €/m2 ZP
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu 20 rokov 75 1 70 €/m2 PP bytu
Výmena výťahu 20 rokov 100 0,5 70 000 € / výťah
Modernizácia výťahu 20 rokov 75 0,5 50 000 € / výťah
Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome 20 rokov 75 0,5 70 €/m2 PP bytu
Vybudovanie bezbariérového prístupu v bytovom dome 20 rokov 100 1 150 €/m2 PP bytu
Iná modernizácia bytového domu 20 rokov 75 2 90 €/m2 PP bytu

OC – obstarávacia cena diela – cena za zhotovenie diela + cena za projektovú dokumentáciu; pri podpore "Odstránenie systémovej poruchy bytového domu" je možné do obstarávacej ceny zahrnúť aj odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy; pri podpore "Zateplenie bytového domu" je možné do obstarávacej ceny zahrnúť cenu za projektové energetické hodnotenie bytovej budovy.
PP – podlahová plocha
ZP – zatepľovaná plocha

Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnov bytovej budovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy. (Tzn. Ak sa bytový dom rozhodne pre zateplenie bytového domu, kde prislúcha úrok 1% a taktiež pre výmenu spoločných rozvodov napr. kanalizácie v bytovom dome, kde prislúcha úrok 0,5 %, na celý úver bude poskytnutý úver s úrok 0,5 %.)

Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú tri a viac typov obnov bytovej budovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu. (Tzn. Ak sa bytový dom rozhodne pre zateplenie bytového domu, kde prislúcha 1% úrok, odstránenie systémovej poruchy bytového domu, kde prislúcha 1% úrok a výmeny alebo rekonštrukcie výťahu, kde prislúcha 0,5% úrok, na celý úver bude poskytnutý úver s úrokom 0%).

Dôležité podmienky poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy:

Dôležité podmienky poskytnutia podpory na odstránenie systémovej poruchy bytového domu:

Postup pri podávaní žiadosti o podporu zo ŠFRB

 1. zvolať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, odsúhlasiť si a vypracovať zápisnicu, ktorej obsahom bude:
  • údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora, s označením obnovovaných spoločných častí domu a spoločných zariadení
  • spôsob financovania
  • určenie spôsobu zabezpečenia záväzku (označením úču zriadeného v banke, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv, ktorý bude predmetom záložného práva u žiadateľa)
  • uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory
 2. uzatvoriť zmluvu s projektantom a vypracovať projektovú dokumentáciu a v prípade zatepľovania aj tepelnotechnický posudok a v prípade existencie systémových porúch aj odborný posudok evidenčným listom systémovej poruchy
 3. vybaviť na stavebnom úrade stavebné povolenie
 4. uzatvoriť zmluvu so zhotoviteľom stavby
 5. uzatvoriť zmluvu so stavebným dozorom
 6. vybaviť potvrdenie banky o vlastných zdrojoch (25% z obstarávacej ceny), resp. predložiť faktúry o nákupe stavebného materiálu alebo zrealizovaných prácach, resp. vybaviť úver z stavebnej sporiteľne na 25% z obstarávacej ceny
 7. vybaviť zabezpečenie úveru
 8. vybaviť doklady o plnení odvodových povinností zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu a súdu
 9. dopracovať a skompletizovať jednotlivé prílohy k žiadosti (Stavebné povolenie, LV nie starší ako tri mesiace, doklad o obstarávacej cene, projektová dokumentácia, odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy s evid. listom, projektové energetické posúdenie budovy pred uskutočnením obnovy a navrhovanej obnovy, doklad o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti, doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa, správa z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydaná pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom, doklad o preukázaní zhody stavebného výrobku – výťah, doklad o preukázaní zhody tepelnoizolačného systému, doklad o zabezpečení dohľadu nad realizáciou stavby odborným technickým dozorom, doklad o veku stavby, doklad o tvorbe FPÚaO ku dňu podania žiadosti)
 10. overiť vybrané doklady notárom / matrikou
 11. vypísať a úradne overiť tlačivo k žiadosti o podporu zo ŠFRB
 12. predložiť žiadosť spolu s požadovanými prílohami na MÚ v sídle okresu podľa miesta stavby

Postup pri posudzovaní žiadosti:

Žiadosti sa podávajú na príslušný mestský úrad v termíne od 15.01.2019 – 30.09.2019

Bližšie informácie, spolu so vzormi žiadostí a dokumentov nájdete na: https://www.sfrb.sk/ziadatel/obnovujte-s-nami/