Menu

Štátny fond rozvoja bývania

Prehľad podpôr ŠFRB na rok 2021

(žiadateľ SVB, správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov)

Druh podpory Dĺžka úveru Výška úveru v % z OC Úrok Max. výška úveru
Zateplenie bytového domu
(bytový dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením)
20 rokov 75 1 85 €/m2 ZP
Zateplenie bytového domu
(bytový dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením).
Ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu.
20 rokov 100 0.5 100 €/m2 ZP
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu 20 rokov 75 1 70 €/m2 PP bytu
Výmena výťahu 20 rokov 100 0,5 70 000 € / výťah
Modernizácia výťahu 20 rokov 75 0,5 50 000 € / výťah
Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome 20 rokov 75 0,5 70 €/m2 PP bytu
Vybudovanie bezbariérového prístupu v bytovom dome 20 rokov 100 1 150 €/m2 PP bytu
Iná modernizácia bytového domu 20 rokov 75 2 90 €/m2 PP bytu

OC – obstarávacia cena diela – cena za zhotovenie diela + cena za projektovú dokumentáciu; pri podpore "Odstránenie systémovej poruchy bytového domu" je možné do obstarávacej ceny zahrnúť aj odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy; pri podpore "Zateplenie bytového domu" je možné do obstarávacej ceny zahrnúť cenu za projektové energetické hodnotenie bytovej budovy.
PP – podlahová plocha
ZP – zatepľovaná plocha

Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnov bytovej budovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy. (Tzn. Ak sa bytový dom rozhodne pre zateplenie bytového domu, kde prislúcha úrok 1% a taktiež pre výmenu spoločných rozvodov napr. kanalizácie v bytovom dome, kde prislúcha úrok 0,5 %, na celý úver bude poskytnutý úver s úrok 0,5 %.)

Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú tri a viac typov obnov bytovej budovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu. (Tzn. Ak sa bytový dom rozhodne pre zateplenie bytového domu, kde prislúcha 1% úrok, odstránenie systémovej poruchy bytového domu, kde prislúcha 1% úrok a výmeny alebo rekonštrukcie výťahu, kde prislúcha 0,5% úrok, na celý úver bude poskytnutý úver s úrokom 0%).

Dôležité podmienky poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy:

Dôležité podmienky poskytnutia podpory na odstránenie systémovej poruchy bytového domu:

Postup pri podávaní žiadosti o podporu zo ŠFRB

Postup pri posudzovaní žiadosti:

Žiadosti sa podávajú na príslušný mestský úrad v termíne od 15.01.2021 – 30.09.2021

Bližšie informácie, spolu so vzormi žiadostí a dokumentov nájdete na: https://www.sfrb.sk/ziadatel/obnovujte-s-nami/