Menu

Štátny fond rozvoja bývania

Prehľad podpôr ŠFRB na rok 2023

(žiadateľ SVB, správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov)

Druh podpory Dĺžka úveru Výška úveru v % z ON Úrok Maximálny limit €
Zateplenie bytového domu
(daný do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti)
20 rokov 75 1,0 180 €/m2 PP
ak budova dosiahne hornú hranicu energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy 20 rokov 100 0.5 200 €/m2 PP
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu 20 rokov 75 1,0 105 €/m2 PP
Výmena výťahu 20 rokov 100 0,5 70 000 € / výťah
Modernizácia výťahu 20 rokov 75 0,5 50 000 € / výťah
Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome 20 rokov 75 0,5 105 €/m2 PP
Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome (možnosť nový výťah) 20 rokov 100 0,5 160 €/m2 PP
Iná modernizácia bytového domu 20 rokov 75 2,0 95 €/m2 PP

ON – obstarávací náklad
PP – podlahová plocha bytu

Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať 2 typy obnovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokových sadzieb určených pre realizované typy obnovy.

Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať 3 a viac typov obnovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške rozdielu medzi najnižšou z hodnôt pre realizované typy obnovy a 0,5 %. Ak jedným z účelov bude výmena spoločných rozvodov, výmena alebo modernizácia výťahov alebo zateplenie v energetickej triede pre ultranízkoenergetické budovy, výsledná úroková sadzba bude 0%.

Načo môžu byť financie použité?

Postup pri podávaní žiadosti o podporu zo ŠFRB

Postup pri posudzovaní žiadosti:

Žiadosti sa podávajú na príslušný mestský úrad v termíne od 15.01.2023 – 30.09.2023

Bližšie informácie, spolu so vzormi žiadostí a dokumentov nájdete na: https://www.sfrb.sk/ziadatel/obnovujte-s-nami/